Euer Weg zum 2. Ehemaligen Treffen 2009

'.

'."".'

'; // Fliesstext $input =<<< EOT Bad Segeberg, dann Richtung Ostsee B432, hinter Segeberg .... genaueres folgt... EOT; $textile = new Textile; $text = ""; if ("Bad Segeberg, dann Richtung Ostsee B432, hinter Segeberg .... genaueres folgt...
" != "") $text = $textile->TextileThis($input); $text = str_replace("###"," ",$text); print $file.$text; ?>